Vuosikokous 2023

Pelastetaan Savon Veet vuosikokous pidettiin 12.5.2023 Haukivuoritalolla.
Puheenjohtajana jatkaa Rauni Berndt, varapuheenjohtajana Terhi Patja. Sihteeriksi valittiin Olli Lahti, muut hallituksen jäsenet Aira Kaun, Yrjö Takkinen, Raimo Roponen, Kati Jaakonen.

Jäsenmaksu edelleen 10 €, yhteisöjäsenille 50 €.

Kutsu PSV:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Kutsu PSV:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: 12.5.2023 klo 17 

Paikka: Haukivuoritalolla

Käsiteltävät asiatoimintakertomus

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokousvirkailijoiden valinta (pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa)

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toimintatarkastajan lausunnon esittely

6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja kirjanpitäjän valinta

9. Talousarvio vuodelle 2023 ja jäsenmaksusta päättäminen

10.Kokouksen päättäminen

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Emostensuon valitukset

Päätöksellään 27.9.2022 on Vaasan hallinto-oikeus hylännyt Emostensuon turvetuotantoa koskevat valitukset. Päätöksessä katsotaan, että turpeennosto ei pilaa vesistöä, ainakaan Kyyvettä, jonne luvan mukaan kuivatusvedet on tarkoitus johtaa Lonkarinjokea pitkin. Asukkailla toki on asiasta erilainen näkemys.
Olemme kuitenkin kiitollisia Vaasan hallinto-oikeudelle, joka onnistui viivyttämään asian käsittelyä 4 vuotta (valitus tehtiin 3.4.2018), jona aikana turpeen poltto on laajasti nähty ilmaston kannalta vahingolliseksi. Turpeen nosto on käynyt kaupalliselta kannalta päästöoikeuksien vuoksi kannattamattomaksi ja mm. Vapo (nykyisin Neova) onkin monin paikoin sulkenut nostoalueita. Niinpä on vaikea kuvitella, että Neova aloittaisi uuden suon avaamisen, kun samalla alueella jo Ropolansuon ja Rajasuon turvetuotanto on lopetettu.

Ohessa päätös:

Kyyveden kuhien kasvututkimus ja sukukypsyyden määrittely

Kyyveden kalastusalueen  kehittämissuunnitelmassa 2011-2014 mainittiin, että kalastusalueelle istutetaan vuosittain n. 25 000 1-vuotisia kuhan ja siian poikasia ja että kuhan kanta perustuu osittain istutuksiin. Suositeltiin 60-65 solmuvälin verkkoja, jotta ei tarvitsisi istutuksia joka vuosi, vaan luontainen lisääntyminen riittäisi hyvän kuhakannan ylläpitämiseksi. Tuolloin tutkimusten perusteella katsottiin, että 40 cm pituiset kuhat eivät ole pääsääntöisesti sukukypsiä ja suositeltiin 50 cm alarajaa.  Nyt alamitta on 45cm. Nykyisen Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmassa vuosille 2020-2030 mainitaan, että koekalastusten perusteella Kyyveden kuhakanta on suhteellisen runsas.

Kyyveteen ei ole ainakaan 10 vuoteen istutettu enää kuhaa. Siltä osin tavoite on saavutettu ja kanta lisääntyy luontaisesti. 

Pirkanmaan järvissä on tehty tutkimus, jonka perusteella kuhien koko ja sukukypsyys vaihtelevat eri järvissä  suuresti. Siksi PSV päätti teettää tutkimuksen, mikä on tilanne Kyyvedessä . 

Kerättiin kaupallisten kalastajien toimesta (pääosin Juha Hämäläinen, Veikko Hartonen) keväällä 2021 talviverkoilta kuhanäytteet, joista 88 kpl kelpuutettiin tutkimukseen (suomunäytteet). Arvioitiin silmämääräisesti kuhien sukukypsyys (maiti, mäti, ”raaka”) . 

Näytteiden kaloista yli 40cm pituisista kuhista valtaosa oli sukukypsiä, vain 3% oli raakoja.  Näytteet oli kerätty siten, että kysymyksen asettelun vuoksi ei otettu paljon suuria kaloja eikä myöskään pieniä (alle alamitan kaloja varten oli saatu lupa).

Tämä tutkimus antaa ajantasaista tietoa Kyyveden kuhien tämänhetkisestä tilanteesta. Koska kuhien kasvuun vaikuttavat monet tekijät, kuten lämpötila, ravinnon saatavuus, kasvukauden pituus ym on suositus , että näytteitä kerättäisiin vuoden-parin välein 30-50 kpl, jotta nähdään, miten eri vuodet vaikuttavat.  

Suositeltiin myös elohopeatutkimuksia, joita on nyt tekeillä Kyyveden Osakaskunnan ja Ely-keskuksen toimesta. 

Ohessa linkki tuohon tutkimukseen. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätökset

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 7.10.2021 päätöksen valitukseen, jonka PSV ja Reittivedet ry tekivät 13.6.2017.

Yhdistykset tekivät Etelä-Savon Elylle vireillepanon 13.6.2017, jonka vaatimuksena oli, että turvetuotanto keskeytetään Ropolan- ja Viransuolla Haukivuorella, kunnes kemikalointiasema toimii hyväksyttävällä tavalla. Todettiin, että jo pitempään purkuveden pH-arvo oli matala ja rauta-arvot korkeat haitaten jo kalojen elinoloja.

Ely-keskus hylkäsi vireillepanon viitaten ympäristöluvan määräyksiin ja piti vireillepanoa ”ilmeisen perusteettomana” ja määräsi molemmille yhdistyksille 570 euron maksun.

Valitimme tuosta maksusta Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätös on 7.10.2021 tullut. Päätöksen mukaan ilmeisellä perusteettomuudella tarkoitettaisiin tilanteita, jossa kysymys olisi lähinnä shikaaniluontoisesti käynnistetysta asiasta. Hallinto-oikeuden mukaan maksu on tarkoitettu perittäväksi tilanteessa, jossa vireillepano on tehty kiusantekotarkoituksessa ilman mitään aitoa huolta ympäristön pilaantumisesta. On katsottu, että tästä ei ole ollut kyse yhdistyksillä. Vireillepanijalta ei voida myöskään  edellyttää etukäteisarviota siitä, täyttyvätkö toiminnan keskeyttämisen edellytykset.

Päätös siis kumoaa Ely:n määräämän 570 euron maksun.

Tämä on merkittävä päätös sikäli, että se antaa mm. yhdistyksille edelleen mahdollisuuden puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ilman, että tarvitsee pelätä saavansa siitä ”rangaistus”maksun.

Jussi Alangon uusi kirja lainattavissa

Martinjärven vesienhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja ja PRV:n toiminnassa alusta alkaen mukana ollut Jussi Alanko on kirjoittanut kirjan:

JÄRVIIN HAUDATTU TOTUUS

Pelastetaan Savon Veet ry lahjoittaa 2 kpl kirjoja Haukivuoren kirjastoon, josta niitä voi lainata.

Näyte kirjan sivuilta, jossa on mukana myös Kangasjärveä koskeva osio.

Kokouskutsu

Kutsu PSV:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 15.-16.4.2021. Kokous pidetään sähköpostikokouksena kokoontumisrajoitusten (covid-19) takia. Pyydetään ilmoittautumaan läsnäolijaksi 15.4. aikana ja varsinainen kokous pidetään 16.4. klo 14-16.00.

Kokouskutsu liitteineen lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Jos et ole saanut kutsua, pyydetään ilmoittamaan asiasta sähköpostitse puheenjohtajalle tai sihteerille, joka lähettää kutsun. Yhteystiedot: https://pelastetaansavonveet.com/yhdistyksesta/

PSV mukaan Ympäristökeskuksen hankkeeseen

Pelastetaan Savon veet ry on lähtenyt mukaan Suomen Ympäristökeskuksen Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi) -hankkeen jatkotyöstöön.

Hankkeen tavoitteita (poiminta hankkeen sivuilta):

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on tehostaa hajakuormituksen vesiensuojelua sekä vesiluontotyyppien ekosysteemipalveluja uuden luonnonmukaisen, kustannustehokkaan menetelmän avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään

a) Uudenlainen ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä, sovelluskohteinaan metsätalouden ohella myös mm. maatalouden, hulevesien, jätevesien (jälkipuhdistusympäristöt), turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan vedenpuhdistus.

b) Menetelmä metsätalouden luonnonhoitohankkeisiin ym. vesi- ja rantaluontotyyppien elinympäristökunnostuksiin sekä rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Lue lisää hankkeesta: https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi