Vierailu Ympäristöministeriössä ja Eduskunnassa 14.12.2017

HERKKIEN VESISTÖJEMME PUOLUSTAJAT VIESTINVIEJINÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ JA EDUSKUNNASSA 14.12.2017.

Vesiensuojeluyhdistysten lähetystö Helsingissä tapaamassa päättäjiä Eduskunnassa ja Ympäristöministeriössä.  Lähetystön pääviesti päättäjille oli huoli vesistöjemme kunnosta, tiukemmat määräykset, lisää valvontaa ja välittämistä.  Lähetystö esitteli Jyväskylän yliopiston tutkimuksen vuodelta 2016 Saarijärven reitistä, Keski-Suomesta. Sen mukaan turvetuotantoa pidetään vesien huononemisen suurimpana aiheuttajana (75 % vastaajista) ja metsien ja soiden ojitusten vaikutus toiseksi suurin (62 %vastaajista).

Lähetystön viesti kummassakin tilaisuudessa oli huoli herkkien turvemaiden vesistöjen tilasta ja kunnostusojitusten ja vallankin turpeennoston haitallisista vaikutuksista. Kiireellisiä toimenpiteitä vaadittiin sekä valvontaan että myös lainsäädäntöön. He korostivat, että n. 80 %:ssa turpeennoston tuotantoluvissa ei ole päästörajoituksia laisinkaan ja että siitä syystä valvova viranomainen ei puutu päästöpitoisuuksiin eikä puhdistustehoihin. Turvemaiden muokkaus, etenkin turpeenotto ja kunnostusojitus ovat myrkkyä alueiden herkille vesistöille ja muutoksen saaminen on kiireellinen.  Kansanedustaja Sari Multala esitti kysymyksen ”Eikö paikalliset viranomaiset puutu ja valvo asioita?  Pääkaupunkiseudulla, jos kansalainen ilmoittaa ympäristöongelmasta, asia tutkitaan heti ja yleensä korjataan.”

Molemmissa paikoissa viesti päättäjiltä oli, että kansalaisten pitää olla aktiivisia ja raportoida havaituista asioista paikallisille viranomaisille ja ELY-keskuksille, joilla on valvontavastuu.

Vuoropuhelu päättäjien kanssa jatkuu. Vesiensuojelu on yhteinen asiamme.

Paikalla Ympäristöministeriössä olivat kansliapäällikkö Hannele Pokka ja avustajat Saara Bäck ja Anton Keto sekä kansanedustaja Susanna Huovinen.

Eduskunnassa paikalla olivat ympäristövaliokunnan viisi jäsentä Satu Hassi, Sari Multala, Hanna Kosonen, Riitta Myller ja Anders Adlercreuz sekä kansanedustaja Susanna Huovinen ja avustaja Kirsi Airio.

Vesiensuojelun lähetystöön osallistuivat:

Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Olavi Niemi, Kyynämöisten vesienhoitoyhdistys ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Martti Myllymäki, Alavuden Saarijärven Järvitoimikunnan varapj. Etelä-Pohjanmaa

Yrjö Takkinen, Pelastetaan Savon Veet hallituksen jäsen ja sihteeri, Etelä-Savo

Sari Hietala-Linna, Yläsatakunnan Pintavedet ry, hallituksen jäsen ja sihteeri, Pirkanmaa

Lisätietoja Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, p. 050 5053305, sähköposti , jaakko.koppinen1@gmail.com

Ahventen elohopeapitoisuuden jatkoselvitykset Kyyvedellä

Nyt tehdyt selvitykset

Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren aluejohtokunta, Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta ovat rahoittaneet ahventen elohopeapitoisuuden selvitystä. Kaloja pyydettiin keväällä ja syksyllä 2017. Laboratoriotutkimukset tehtiin SYKEn Oulun laboratoriossa ja Nablabsin Jyväskylän laboratoriossa. SYKEssä tutkittiin keväällä pyydetyt ahvenet (20kpl) ja Nablabissa syksyllä pyydetyt ahvenet (14kpl), kaksi haukea ja kaksi kuhaa. Yhdestä hauesta tehtiin myös Cesium 137 määritys.

screenshot_30112017_102518

Tulokset

ESAELYn aiemman selvityksen tulos

Etelä-Savon ELY-keskus tutkitutti viidentoista järvialtaan pilkkiahvenkokoluokan ahventen elohopeapitoisuutta vuosina 2012-2014. Kyyvedessä saatiin (34 kpl) ahvenen määrällä keskiarvoksi 0,22 mg/kg. Kyyveden tulos oli tuolloin toiseksi korkein.

Tulos Kyyveden pääaltaalla v 2017

Nyt saatu tulos on 0,24 mg/kg. Yhdenkään ahvenen elohopeapitoisuus ei ylittänyt 0,5 mg/kg, joka on ns syömäkelpoisuusraja.

Tulos Kyyveden Koiraselällä v 2017

Nyt saatu tulos on Kyyveden Koiraselällä 0,41 mg/kg. Merkittävässä osassa (36%) ahvenia elohopeaa oli ≥ 0,5mg/kg eli ns syömäkelpoisuusraja ylittyy. Koiraselän tutkimusahvenet olivat kookkaampia kuin pääaltaan ahvenet.

Mitä muuta selvisi

Kahden hauen elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,79 mg/kg

Kahden kuhan elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,26 mg/kg

Hauen Cesium-137 Bq/kg 252. Arvo 252 on hyvin turvallisella tasolla.

Mistä elohopea tulee kaloihin

ELYn tiedotteen (2015) mukaan suo-ja turvevaltainen valuma-alue lisää elohopeakuormitusta.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan humusjärvien kalojen lihasta löytyi sitä enemmän elohopeaa, mitä enemmän sinne valui humuspitoista vettä ympäristön valuma-alueelta.

Johtopäätökset

Kalastusalueen ja perustettavan uuden osakaskunnan tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentämään humuskuorman, liuenneen humuksen ja humus-kiintoaineen kulkeutumista vesistöön.

Tulokset antavat aihetta jatkoselvittelyyn mm Koiraselällä ja Suovun alueella.

Lisätietoja Matti Valli, Kyyveden kalastusalue vpj, 040 5260802, matti.valli@haukiranta.com