Yhdistyksestä

Vesienhoitoyhdistyksen tarkoitus on edistää vesistöjen ja niiden valuma-alueilla olevien soiden ja metsäalueiden ja muiden luontokohteiden käyttökelpoisuutta asukkaiden, mökkiläisten, kalastajien, metsästäjien, marjastajien, sienestäjien ja yleensä luonnossa liikkuvien kansalaisten kannalta.

Yhdistys kokoaa tietoa vesistöistä ja suoluonnosta sekä niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä ja toimii näiden tietojen tunnetuksi tekemiseksi. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lähiympäristöjä, etenkin vesistöjä, koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin siten, että yhdistyksen tavoitteet tulevat otetuksi huomioon. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita vesistöihin ja suoluontoon liittyvien epäkohtien korjaamiseksi, ylläpitää yhteyttä viranomaisiin ja järjestöihin sekä harjoittaa muuta samantapaista toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi. Yhdistys voi olla jäsenenä muussa tarkoitustaan edistävässä yhteisössä.


Yhdistyksen hallitus 2020:

Rauni Berndt, puheenjohtaja,  rauni.berndt@pp.fimnet.fi, puh 040-8372526

Terhi Patja, varapuheenjohtaja

Matti Valli, sihteeri, matti.valli@haukiranta.com, puh 040-5260802

Yrjö Takkinen

Allan Liukkonen

Juha Hämäläinen

Raimo Roponen


Yhdistyksen Facebook sivu


Tietosuojaseloste